Các Quan Xét 8:30

Các Quan Xét 8:30 VIE2010

Ghi-đê-ôn có bảy mươi con trai, vì ông có nhiều vợ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share