Các Quan Xét 8:13

Các Quan Xét 8:13 VIE2010

Ghi-đê-ôn, con trai Giô-ách, từ chiến trường trở về, ngang qua dốc Hê-re.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share