Các Quan Xét 7:8

Các Quan Xét 7:8 VIE2010

Ghi-đê-ôn cho tất cả Y-sơ-ra-ên trở về nhà, nhưng giữ lại ba trăm người kia. Họ lấy lương thực và tù và của những người trở về. Quân Ma-đi-an đóng trại trong thung lũng, phía dưới trại Ghi-đê-ôn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share