Các Quan Xét 7:3

Các Quan Xét 7:3 VIE2010

Vậy bây giờ, hãy truyền lệnh nầy cho quân lính: ‘Ai sợ hãi run rẩy, hãy sớm rời khỏi núi Ga-la-át và trở về nhà đi!’” Vậy có hai mươi hai nghìn người trở về, còn mười nghìn người ở lại.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share