Các Quan Xét 7:25

Các Quan Xét 7:25 VIE2010

Họ cũng bắt được hai thủ lĩnh của dân Ma-đi-an là Ô-rép và Xê-ép. Họ giết Ô-rép tại tảng đá Ô-rép, và Xê-ép tại hầm ép rượu Xê-ép. Họ tiếp tục đuổi theo dân Ma-đi-an, đem đầu Ô-rép và Xê-ép đến cho Ghi-đê-ôn phía bên kia sông Giô-đanh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share