Các Quan Xét 7:23

Các Quan Xét 7:23 VIE2010

Quân Y-sơ-ra-ên từ Nép-ta-li, A-se và toàn bộ Ma-na-se được huy động đuổi theo quân Ma-đi-an.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share