Các Quan Xét 7:22

Các Quan Xét 7:22 VIE2010

Trong khi ba trăm người thổi tù và, Đức Giê-hô-va khiến quân thù trong khắp trại quay gươm chém giết lẫn nhau, rồi chạy trốn đến Bết Si-ta, về hướng Xê-rê-đa, cho đến biên giới A-bên Mê-hô-la gần Ta-bát.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share