Các Quan Xét 7:21

Các Quan Xét 7:21 VIE2010

Mỗi người đứng tại vị trí mình, vây quanh trại quân thù. Cả trại quân bỏ chạy, vừa la hét vừa tìm đường tẩu thoát.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share