Các Quan Xét 7:20

Các Quan Xét 7:20 VIE2010

Bấy giờ, ba đội quân thổi tù và, đồng thời đập bể bình. Tay trái cầm đuốc, tay phải cầm tù và, họ hô lớn: “Hãy tuốt gươm vì Đức Giê-hô-va và vì Ghi-đê-ôn!”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share