Các Quan Xét 7:19

Các Quan Xét 7:19 VIE2010

Ghi-đê-ôn và một trăm quân đi với ông đến đầu trại quân vào lúc nửa đêm, lúc mới đổi phiên gác. Họ thổi tù và, rồi đập bể bình đang cầm trong tay.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share