Các Quan Xét 7:16

Các Quan Xét 7:16 VIE2010

Ông chia ba trăm người làm ba đội, phát tù và, bình rỗng với đuốc ở bên trong cho mỗi người.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share