Các Quan Xét 7:15

Các Quan Xét 7:15 VIE2010

Khi nghe thuật lại giấc chiêm bao và ý nghĩa của nó, Ghi-đê-ôn sấp mình xuống thờ lạy Đức Chúa Trời. Ông trở về trại quân Y-sơ-ra-ên và nói: “Hãy trỗi dậy, vì Đức Giê-hô-va đã phó quân Ma-đi-an vào tay anh em!”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share