Các Quan Xét 7:13

Các Quan Xét 7:13 VIE2010

Khi Ghi-đê-ôn đến nơi, có một người thuật lại giấc chiêm bao cho bạn mình, rằng: “Nầy, tôi nằm mơ, thấy một ổ bánh bằng bột lúa mạch lăn vào trại quân Ma-đi-an. Nó lăn đến đụng vào trại, làm cho trại ngã nghiêng, lật ngược rồi sập xuống.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share