Các Quan Xét 7:11

Các Quan Xét 7:11 VIE2010

Con sẽ nghe những gì chúng nói, sau đó con sẽ mạnh dạn mà tấn công trại chúng.” Vậy, Ghi-đê-ôn đi xuống cùng đầy tớ ông là Phu-ra, đến gần trạm canh ở đầu trại quân.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share