Các Quan Xét 6:8

Các Quan Xét 6:8 VIE2010

thì Đức Giê-hô-va sai một nhà tiên tri đến nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: ‘Ta đã đem các con lên từ Ai Cập, rút các con ra khỏi nhà nô lệ
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share