Các Quan Xét 6:7

Các Quan Xét 6:7 VIE2010

Khi dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu Đức Giê-hô-va về việc dân Ma-đi-an
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share