Các Quan Xét 6:40

Các Quan Xét 6:40 VIE2010

Trong đêm đó, Đức Chúa Trời làm đúng như vậy: Chỉ riêng mớ lông chiên thì khô, còn khắp trên đất lại bị sương phủ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share