Các Quan Xét 6:4

Các Quan Xét 6:4 VIE2010

Chúng đóng quân chống lại dân Y-sơ-ra-ên và phá hoại mùa màng trong xứ cho đến tận Ga-xa, không để lại bất cứ loại lương thực nào cho dân Y-sơ-ra-ên, kể cả chiên, bò hoặc lừa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share