Các Quan Xét 6:39

Các Quan Xét 6:39 VIE2010

Ghi-đê-ôn lại thưa với Đức Chúa Trời rằng: “Xin Chúa đừng nổi giận với con, con chỉ xin thưa một lần nữa thôi. Xin Chúa để con thử với mớ lông chiên chỉ một lần nữa thôi: Xin cho chỉ riêng mớ lông chiên khô, còn sương thì đọng khắp trên đất.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share