Các Quan Xét 6:35

Các Quan Xét 6:35 VIE2010

Ông sai sứ giả đi khắp bộ tộc Ma-na-se và kêu gọi họ theo mình. Ông cũng sai sứ giả đến các bộ tộc A-se, Sa-bu-lôn, Nép-ta-li, và họ cũng đi lên hiệp với ông.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share