Các Quan Xét 6:34

Các Quan Xét 6:34 VIE2010

Thần của Đức Giê-hô-va bao phủ Ghi-đê-ôn; ông thổi tù và, kêu gọi những người A-bi-ê-xê-rít đi theo ông.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share