Các Quan Xét 6:30

Các Quan Xét 6:30 VIE2010

Dân trong thành nói với Giô-ách: “Hãy đem con ông ra đây, nó phải chết vì nó đã phá đổ bàn thờ thần Ba-anh, và triệt hạ hình tượng A-sê-ra bên cạnh đó.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share