Các Quan Xét 6:3

Các Quan Xét 6:3 VIE2010

Mỗi khi dân Y-sơ-ra-ên gieo giống thì dân Ma-đi-an, dân A-ma-léc, và dân phương Đông đi lên tấn công họ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share