Các Quan Xét 6:29

Các Quan Xét 6:29 VIE2010

Chúng hỏi nhau: “Ai đã làm điều đó?” Sau khi dò hỏi và tìm hiểu, chúng biết rằng chính Ghi-đê-ôn, con trai Giô-ách, đã làm điều đó.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share