Các Quan Xét 6:28

Các Quan Xét 6:28 VIE2010

Sáng sớm hôm sau, khi dân trong thành thức dậy, họ thấy bàn thờ của thần Ba-anh đã bị phá sập, hình tượng A-sê-ra bên cạnh bị triệt hạ, và con bò đực thứ nhì đã được dâng làm tế lễ thiêu trên bàn thờ mới lập.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share