Các Quan Xét 6:27

Các Quan Xét 6:27 VIE2010

Ghi-đê-ôn chọn mười người trong các đầy tớ mình và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán bảo. Vì sợ những người trong gia đình và những người trong thành nên ông không dám làm ban ngày mà làm ban đêm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share