Các Quan Xét 6:26

Các Quan Xét 6:26 VIE2010

Tiếp đến, hãy lập một bàn thờ thật ngay ngắn cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời con trên đỉnh đồi nầy. Sau đó, dùng gỗ của tượng thần A-sê-ra mà con đã triệt hạ dâng con bò đực thứ nhì ấy làm tế lễ thiêu.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share