Các Quan Xét 6:25

Các Quan Xét 6:25 VIE2010

Cũng trong đêm ấy, Đức Giê-hô-va phán với Ghi-đê-ôn: “Hãy bắt một bò tơ đực của cha con, đó là con bò đực thứ nhì bảy tuổi, rồi phá sập bàn thờ thần Ba-anh mà cha con đã lập và triệt hạ hình tượng A-sê-ra bên cạnh đó.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share