Các Quan Xét 6:18

Các Quan Xét 6:18 VIE2010

Xin Ngài đừng rời khỏi đây cho đến khi con trở lại và đem một tế lễ đặt trước mặt Ngài.” Chúa đáp: “Ta sẽ ở đây cho đến khi con trở lại.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share