Các Quan Xét 6:15

Các Quan Xét 6:15 VIE2010

Ghi-đê-ôn thưa: “Lạy Chúa, làm sao con có thể giải cứu Y-sơ-ra-ên được? Nầy, gia tộc con nghèo nhất trong bộ tộc Ma-na-se, và con lại là người nhỏ nhất trong gia đình.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share