Các Quan Xét 6:11

Các Quan Xét 6:11 VIE2010

Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông tại thành Óp-ra của ông Giô-ách, người A-bi-ê-xê-rít. Khi ấy con trai của Giô-ách là Ghi-đê-ôn đang đập lúa mạch trong hầm ép rượu để tránh dân Ma-đi-an.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share