Các Quan Xét 6:10

Các Quan Xét 6:10 VIE2010

Ta có phán: ‘Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, chớ sợ các thần của dân A-mô-rít trong xứ mà các con đang ở.’ Nhưng các con nào có lắng nghe tiếng Ta!”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share