Các Quan Xét 6:1

Các Quan Xét 6:1 VIE2010

Dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va nên Đức Giê-hô-va phó họ vào tay dân Ma-đi-an trong bảy năm.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share