Ê-sai 63:8

Ê-sai 63:8 VIE2010

Vì Ngài đã phán: “Thật, họ là dân Ta, Tức là con cái sẽ chẳng lừa dối.” Và Ngài làm Đấng Cứu Rỗi họ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share