Ê-sai 63:17

Ê-sai 63:17 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va, sao để chúng con lầm lạc khỏi đường Ngài? Sao để lòng chúng con cứng cỏi đến nỗi chẳng kính sợ Ngài? Vì các đầy tớ Ngài và các bộ tộc của cơ nghiệp Ngài, Xin Chúa trở lại!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 63:17