Ê-sai 63:11

Ê-sai 63:11 VIE2010

Bấy giờ, dân Ngài nhớ lại Môi-se ngày xưa và hỏi: “Đấng đã đem người chăn Và bầy chiên lên khỏi biển ở đâu? Đấng đã đặt Thánh Linh của Ngài Giữa dân Ngài, ở đâu?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 63:11