Ê-sai 63:10

Ê-sai 63:10 VIE2010

Nhưng họ đã nổi loạn Và làm buồn Thánh Linh của Ngài. Vì thế, Ngài trở thành kẻ thù của họ, Chính Ngài chiến đấu chống lại họ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share