Ê-sai 59:7

Ê-sai 59:7 VIE2010

Chân họ chạy đến điều ác, Họ vội vã làm đổ máu vô tội; Tư tưởng họ là tư tưởng gian tà, Sự tàn phá và hủy diệt ở trên đường lối họ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share