Ê-sai 59:11

Ê-sai 59:11 VIE2010

Chúng ta rên xiết như con gấu gầm gừ, Và rên rỉ như tiếng gù của chim bồ câu; Chúng ta trông đợi công lý mà nó không đến, Trông đợi sự cứu thoát mà nó cách xa!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share