Ê-sai 58:14

Ê-sai 58:14 VIE2010

Thì bấy giờ, ngươi sẽ được vui thỏa trong Đức Giê-hô-va, Ta sẽ cho ngươi cưỡi lên các đỉnh cao trên đất; Ta sẽ nuôi ngươi bằng cơ nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi.” Chính miệng Đức Giê-hô-va đã phán như vậy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share