Ê-sai 58:13

Ê-sai 58:13 VIE2010

Nếu ngươi trở lại, giữ chân mình khỏi phạm ngày sa-bát, Không làm theo ý mình trong ngày thánh của Ta; Nếu ngươi xem ngày sa-bát là ngày vui thích, Ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng trọng; Nếu ngươi tôn trọng ngày đó, Không đi đường riêng, không làm theo ý riêng, Và không nói những lời vô bổ
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share