Ê-sai 55:5

Ê-sai 55:5 VIE2010

“Thật, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa biết, Và nước chưa biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi, Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Là Đấng làm cho ngươi được vinh hiển.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share