Ê-sai 53:2

Ê-sai 53:2 VIE2010

Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, Như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có vẻ đẹp cũng chẳng có sự uy nghi để chúng ta nhìn ngắm; Không có gì trong diện mạo Người khiến chúng ta ưa thích được.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share