Ê-sai 53:12

Ê-sai 53:12 VIE2010

Vì thế, Ta sẽ chia phần cho Người đồng với những người lớn. Người sẽ chia chiến lợi phẩm với những kẻ mạnh; Vì Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, Đã bị liệt vào hàng tội nhân, Đã mang lấy tội lỗi nhiều người, Và cầu thay cho những kẻ phạm tội.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share