Ê-sai 52:3

Ê-sai 52:3 VIE2010

Vì Đức Giê-hô-va phán thế nầy: “Các ngươi đã bị bán mà không được trả tiền, thì cũng sẽ được chuộc lại mà không cần tiền bạc.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share