Ê-sai 50:9

Ê-sai 50:9 VIE2010

Thật, Chúa là Đức Giê-hô-va sẽ giúp đỡ Ta; Ai định tội Ta được? Nầy, tất cả chúng sẽ cũ mòn như chiếc áo Và bị mối ăn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share