Ê-sai 50:8

Ê-sai 50:8 VIE2010

Đấng xưng công chính cho Ta đã đến gần. Ai tranh tụng với Ta? Hãy cùng Ta đứng lên! Ai là kẻ đối địch với Ta? Hãy lại gần Ta!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share