Ê-sai 50:3

Ê-sai 50:3 VIE2010

Ta lấy sự tối tăm mặc cho các tầng trời, Và khoác cho chúng tấm vải sô.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share