Ê-sai 50:10

Ê-sai 50:10 VIE2010

Trong các ngươi, ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va, Nghe theo tiếng của đầy tớ Ngài? Người nào đi trong bóng tối Và không có sự sáng Thì hãy tin cậy danh Đức Giê-hô-va Và nương tựa nơi Đức Chúa Trời mình.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share