Ê-sai 44:5

Ê-sai 44:5 VIE2010

Người nầy sẽ nói rằng: ‘Tôi thuộc về Đức Giê-hô-va;’ Người kia xưng mình bằng danh của Gia-cốp, Kẻ khác nữa viết trên tay mình rằng: ‘Tôi thuộc về Đức Giê-hô-va’ Và xưng mình bằng danh Y-sơ-ra-ên.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share